2015 – Sabato 24 Gennaio

Sabato 24 Gennaio /// 22.45 live
#GMbar Night /// onair:
SALVATORE SETINO & MARCO BAMBOOCHA